Magle Chemoswed genomför en företrädesemission om 20 miljoner kronor

Magle Chemoswed Holding AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om att förvärva tyska PharmaCept GmbH. Med anledning av förvärvet genomför Bolaget en nyemission om 20 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att tjugofem (25) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 25 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av vederlagsfria tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.

Företrädesemissionen i korthet

Teckningskurs: 25 kr per aktie
Erbjudandets storlek: 20 miljoner kronor
Villkor: Tjugofem (25) innehavda aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier
Antal nya aktier: 800 000 aktier

Tidsplan

1 december 2020
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

2 december – 16 december 2020
Teckningsperiod

2 december – 14 december 2020
Handel i teckningsrätter

21 december 2020
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Teckning med företräde

För förvaltarregistrerade aktieägare, sker teckning och betalning i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. För direktregistrerade aktieägare sker teckning genom anmälningssedel.
Anmälningssedlar finns tillgängliga på Magle Chemosweds och Västra Hamnen Corporate Finance hemsida eller kan erhållas från Aqurat.

Teckning utan företräde

Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Direktregistrerade aktieägare ska anmäla teckning utan företrädesrätt genom att skicka en anmälningssedel för teckning utan företräde till Aqurat.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolagets aktieägare Magle Aktiebolag, Fosielund Holding AB, Mats Pettersson, Malin Malmsjö, Sven Christer Nilsson och Hedvig Lidgard Ström, som tillsammans representerar cirka 88,5 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sina respektive pro rata andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt 17,7 miljoner kronor. Dessutom har Magle AB åtagit sig att garantera återstående 11,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande ett belopp om upp till totalt 2,3 miljoner kronor.

Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Ingen ersättning betalas för dessa tecknings- och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Dokument

Dokument tillgängliga för nedladdning

Kontakt

För mer information om erbjudandet och hur du tecknar aktier, vänligen kontakta Västra Hamnen Corporate Finance enligt nedan:

Västra Hamnen Corporate Finance
Telefon: 040-200250
Epost: ca@vhcorp.se

Eller 

Aqurat Fondkommission AB
Telefon: 08-684 05 800
Epost: info@aqurat.se