Rättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)Å

Rättelse av den svenska versionen av kallelsen gäller att aktieägare är inbjudna till årsstämma!

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 18 may 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt att delta

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne dels

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 10 may 2021, och
 • anmäla sig till stämman senast måndagen den 17 may 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning/Poströstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 10 may 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 may 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Magle Chemosweds hemsida www.maglegroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Magle Chemoswed tillhanda senast måndagen den 17 may 2021. Formuläret kan skickas med e-post till stamman@maglegroup.com eller med post till Magle Chemoswed, Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter;
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn;
 3. Val av styrelse och revisor;
 4. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som styrelsen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av justeringsperson

Till person att justera protokollet från årsstämman föreslås Megi Medzmariashvili, bolagsjurist på Magle Chemoswed AB, eller den som styrelsen utser vid Megi Medzmariashvilis förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 (a): Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår arsstämman att godkänna bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt presentation.

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 7 (c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det föreslås att bevilja styretseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant valda av bolagsstämman. Styrelsen har föreslagit att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant;

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvode till bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittemedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Det föreslås att arvode till bolagets reviser ska utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Hans Henrik Lidgard, Hedvig Lidgard Ström, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Julia Kamber för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare det föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tomas Hilmarsson som huvudansvarig revisor väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 10 796 873 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till stamman@maglegroup.com senast den 8 May 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.maglegroup.com senast den 13 may 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.maglegroup.com senast två veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913-4710 och säte i Malmö.

***

Malmö i April 2021

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)