Magle Chemoswed offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

Magle Chemoswed Holding AB ("Magle Chemoswed" eller "Bolaget") och Bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Magle Chemosweds aktier ("Erbjudandet"). Styrelsen för Magle Chemoswed har i samband med detta ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

Magle Chemoswed är ett internationellt kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag och utvecklar därutöver sin egen produktportfölj baserat på Bolagets teknologiplattform.

2016 förvärvade utvecklingsbolaget Magle Life Sciences det kontrakttillverkande företaget Chemoswed. De två slogs samman 2017 till Magle Chemoswed. Efter förvärvet utgörs verksamheten av ett kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (“CDMO”) med egen teknologiplattform och produktportfölj. Den nya strukturen medför synergier genom omfattande kapacitet över hela värdekedjan.

Företaget äger sin tillverknings- och utvecklingsanläggning i Malmö och verkar under god tillverkningspraxis (“GMP”) och kvalitetssystem ISO13485:2016 för utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter. Den 31 mars 2020 hade företaget 70 anställda och 2019 uppgick nettoomsättningen till cirka 128 miljoner SEK.

Styrelsen för Magle Chemoswed har beslutat att ansöka om notering av aktierna i Magle Chemoswed på Nasdaq First North. Under förutsättning att ansökan godkänns förväntas den första handelsdagen att vara den 30 juni 2020. Ett villkor för notering är bland annat att distributionskravet uppfylls genom Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare och omfattar 2 500 000 befintliga aktier i Magle Chemoswed, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid full anslutning uppgår Erbjudandet till 50 MSEK.
  • Säljande aktieägare är Magle AB, ett bolag som indirekt helägs av Hans Henrik Lidgard, och som äger samtliga aktier i Bolaget före Erbjudandet.
  • Priset per aktie uppgår till 20 SEK per aktie.
  • Inför Erbjudandet har Fosielund Holding AB, Tibia Konsult AB och Birka Stock AB åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om 28 MSEK. Därutöver har styrelseledamöter och ett mindre antal investerare åtagit sig att till samma pris och på samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet förvärva aktier motsvarande totalt 10,75 MSEK. Totalt omfattas därmed Erbjudandet av åtaganden uppgående till 38,75 MSEK.
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 5 juni – 17 juni 2020.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 2 juni 2020.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 30 juni 2020.

Bakgrund och motiv till notering på Nasdaq First North
Den föreliggande noteringen på Nasdaq First North bedöms öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet, vilket förväntas stärka Magle Chemosweds profil och stärka Bolagets attraktivitet som arbetsgivare. Vidare förväntas en notering stärka Bolagets ställning i relation till de större internationella kunder som Bolaget etablerar kontakter med.

VD, Justin Pierce, kommenterar
“Denna börsnotering representerar ett spännande nästa steg för Magle Chemoswed och drivs av att skapa värde för våra ägare och långsiktig framgång. Vi kommer att bygga vidare på våra prestationer under de senaste tre åren och fortsätta att leverera på vår starka teknologiplattform och våra CDMO-tjänster. Jag har starkt förtroende för att Magle Chemoswed-teamet fortsätter att generera tillväxt och avkastning för våra aktieägare även framöver.”

Styrelseordförande och ägare, Hans Henrik Lidgard, kommenterar
Magle Chemoswed har under de senaste åren genomfört ett imponerande utvecklingsarbete som inneburit stora förändringar för alla inblandade. Företaget kan idag visa en omfattande CDMO tillverkning och en intressant pipeline av egna produkter i moderniserade lokaler i Malmö. Företaget är väl rustat att ta sig an framtidens utmaningar

Prospekt och anmälningssedel
Med anledning av Erbjudandet har styrelsen upprättat ett prospekt, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och som härmed offentliggörs. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Västra Hamnen Corporate Finance samt beställas från Magle Chemoswed. Prospekt och anmälningssedel finns även tillgängliga på Magle Chemosweds hemsida (www.maglegroup.com/investor) och Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) alternativt från Västra Hamnen Corporate Finance via tel. +46 (0) 40 200 250.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Magle Chemoswed i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut. Nordnet agerar Selling agent i samband med erbjudandet.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250.

För mer information, vänligen kontakta
Justin Pierce, VD, Magle Chemoswed Holding AB
Tel: +46 (0)70 59 358 21 
Email: Justin.Pierce@maglegroup.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva, teckna, eller på annat sätt handla med några värdepapper i Magle Chemoswed i någon jurisdiktion och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det offentliggjorda prospektet.

Magle Chemoswed har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala restriktioner eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller del av ett erbjudande, om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Magle Chemoswed har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land än Sverige. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepappersrättsliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU) förordning 2017/1129 (Prospektförordningen) och har inte godkänts av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad marknadsinformation som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.