Magle Chemoswed Holding AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG

Teckningsperioden för Magle Chemoswed Holding AB (publ):s (”Magle Chemoswed” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) avslutades den 16 december 2020. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 225,7 procent varav cirka 99,6 procent med stöd av teckningsrätter och till cirka 126,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget därmed 20 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 1 december 2020. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter Företrädesemissionen till 540 000 SEK, fördelat på totalt 10 800 000 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (MAGLE BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av januari 2021.

Finansiell och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Magle Chemoswed i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta
Justin Pierce, VD, Magle Chemoswed Holding AB
Tel: +46 (0)70 59 358 21 
Email: Justin.Pierce@maglegroup.com