KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 1 oktober 2020.

Med anledning av utbrottet av viruset som orsakar covid-19 och för Magle Chemosweds aktieägares säkerhet, kommer Magle Chemosweds extra bolagsstämma att hållas utan fysiskt deltagande. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster, genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Magle Chemoswed välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 september 2020, och
  • senast onsdagen den 30 september 2020 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken “Förhandsröstning/Poströstning” nedan.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 23 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 25 september 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Magle Chemosweds hemsida www.maglegroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Magle Chemoswed tillhanda senast onsdagen den 30 september 2020. Formuläret kan skickas med e-post till stamman@maglechemsowed.com eller med post till Magle Chemoswed, Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande på stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av, och ersättning till, ny styrelseledamot

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som styrelsen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av justeringsperson
Till person att justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Megi Medzmariashvili, jurist på Magle Chemoswed AB, eller den som styrelsen utser vid Megi Medzmariashvilis förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Val av, och ersättning till, ny styrelseledamot
Styrelsen föreslår val av Joel Eklund som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
Styrelsen föreslår vidare att ersättning till Joel Eklund ska utgå med 50 000 kronor.

En presentation av Joel Eklund, som föreslås för nyval, finns nedan.
Född: 1980.
Utbildning: B.A. Philosophy, Politics and Economics, University of Oxford, Storbritannien.
Arbetserfarenhet: Verkställande direktör TePe Munhygienprodukter AB (2012-2019).
Styrelseordförande: TePe Munhygienprodukter AB, Eklund Foundation (välgörande stiftelse).

Styrelseledamot: Malmö universitet, Midway Holding, USWE Sports, AMAB Hydraul, med flera.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 10 000 000 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till stamman@maglegroup.com senast den 21 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.maglecehmoswed.com senast den 26 september 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913-4710 och säte i Malmö.

Malmö i september 2020

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)