KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt att delta

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels

  1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 november 2020, och
  1. anmäla sig till stämman senast torsdagen den 26 november 2020 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning/Poströstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Magle Chemosweds hemsida www.maglegroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Magle Chemoswed tillhanda senast torsdagen den 26 november 2020. Formuläret kan skickas med e-post till stamman@maglechemsowed.com eller med post till Magle Chemoswed, Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande på stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som styrelsen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av justeringsperson
Till person att justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Megi Medzmariashvili, bolagsjurist på Magle Chemoswed AB, eller den som styrelsen utser vid Megi Medzmariashvilis förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om att ge ut högst 800 000 aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökar med högst 40 000 kronor.
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 25 befintliga aktier berättigar till teckning av två ny aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.
Teckningskursen uppgår till 25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 november 2020. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 1 – 15 december 2020. Sista dag för handel i Magle Chemoswed-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 27 november 2020.
För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande den 12 november 2020.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 10 000 000 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till stamman@maglegroup.com senast den 17 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.maglecehmoswed.com senast den 22 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.maglecehmoswed.com senast två veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913-4710 och säte i Malmö.

***

Malmö i november 2020

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)