Magle Chemoswed offentliggör informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG

Magle Chemoswed AB (publ) (”Magle Chemoswed” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 12 november 2020 och som godkändes på extra bolagsstämma den 27 november 2020. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Magle Chemosweds webbplats (www.maglegroup.com/investors/) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Tidsplan för företrädesemissionen

Teckningsperiod:                          2 december – 16 december
Handel i teckningsrätter:             2 december – 14 december
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission: 21 december

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Magle Chemoswed i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta
Justin Pierce, VD, Magle Chemoswed Holding AB
Tel: +46 (0)70 59 358 21 
Email: Justin.Pierce@maglegroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-01 10:00 CET